Mario & Luigi: Superstar Saga/Entwickler

Aus MarioWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Field Design Lead Scenario

 • Hiroyuki Kubota

Main Program

 • Masashi Haraki

Field Design

 • Yasuhiro Ohtsuka

Battle Design

 • Jun Iwasaki
 • Eiyo Andou

BG Data Design

 • Tomokazu Koga

Script Program

 • Makoto Aioi

Battle Program

 • Yoshikazu Yananose

Menu Program

 • Takeshi Sasaki

Map Program

 • Masami Sato

Field Monster Program

 • Naoya Hashimoto

BG Graphics Lead

 • Toshizo Morikawa

Menu Graphics

 • Akira Noguchi

BG Graphics

 • Osamu Ohguchi
 • Kouichi Fukazawa

Mario & Luigi Graphics

 • Shuji Kamohara

Field Character Graphics

 • Hiroyuki Yotsuji

Monster Graphics

 • Tetsuya Ohi

Illustration

 • Masanori Sato

Illustration Supervisor

 • Yoichi Kotabe

Sound Engineer

 • Isago Fukuda

Music

 • Yoko Shimomura

"Mario" Theme Music and Sound Support

Character Voices

 • Charles Martinet
 • Jen Taylor
 • Scott Burns
 • Kazumi Totaka

Mini-games by Vanpool

 • Taro Kudo
 • Kazuyuki Kurashima
 • Koji Kikkawa
 • Satoshi Ohtake

Mario Bros. Parts

 • Kiyoshi Koda
 • Toshinori Kawai

North American Localization

 • Nate Bihldorff
 • Bill Trinen

North American Localzation Management

 • Jeff Miller
 • Leslie Swan

European Localization Coordinator

 • Marcus Krause

German Localization

 • Thomas Aldenhövel
 • Jan Peitzmeier

French Localization

 • Masatoshi Oishi
 • Thomas Miriel
 • Pierre Sanchez

Spanish Localization

 • Ines Rubio San Martin
 • Jesus Angel Rodriguez Gago

Italian Localization

 • Francessca Donati
 • Massimo Maietti

Special Thanks

 • Chihiro Fujoka
 • Hiroko Onose
 • Akiko Sugimoto
 • Hirofumi Yokota
 • Tsutomu Kitada
 • Hiromi Shimodaira
 • Satomi Kamiki
 • Keiko Kajino
 • Atsushi Tejima
 • Shinji Hatano
 • Hiroshi Sato
 • Original "Super Mario Advance" Team
 • S.R.D.
 • Super Mario Club
 • NOA Product Testing Team

Production Management

 • Takuji Hotta
 • Satoshi Kira

Production Supervisor

Producers

Director

 • Yoshihiko Maekawa

Executive Producer