Super Mario Land 2: 6 Golden Coins/Entwickler

Aus MarioWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche


Director

 • Hiroji Kiyotake
 • Takehiko Hosokawa

Programmers

 • Takahiro Harada
 • Masaru Yamanaka
 • Yuzuru Ogawa

Assistant Programmer

 • Tsutomu Kaneshige

Graphic Designers

 • Hiroji Kiyotake
 • Takehiko Hosokawa
 • Makoto Kanoh

Music Composer

 • Kazumi Totaka

Package Designers

 • Masafumi Sakashita
 • Fujiko Nomura
 • Yasuo Inoue

Testing Players

 • Masao Yoshio
 • Tohru Hiroshi
 • Kohta Hiroyuki
 • Keisuke Masahiko
 • Kenichi Hitoshi
 • Katsuya Yoshinori
 • Isao Tomoyoshi
 • Yasuo Takashi
 • Nobuhiro Kenichi

Producer

Special Thanks To

 • Tony Harman
 • Don James
 • Hiro Yamanda
 • Paul Lange
 • Yuka Nakata
 • Dayv Brooks
 • Steve Miles
 • Mary Cocoma

Presented By