Mario Kart 64/Entwickler

Aus MarioWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Executice Producer

Producer

Director

 • Hideki Konno

Assistant Director

 • Yasuyuki Oyagi

Programmers

 • Masato Kimura
 • Kenji Yamamoto
 • Yasuhiro Kawaguchi
 • Yuzuru Ogawa
 • Masahiro Kawano
 • Hirohito Yoshimoto

Demo Sequence Programmers

 • Hajime Yajima
 • Takumi Kawagoe

Visual Director

 • Tadashi Sugiyama

C.G Character Designers

 • Tomoaki Kuroume
 • Hiroaki Takenaka
 • Tokihiko Toyada
 • Shigefumi Hino
 • Masanao Arimoto
 • Hisashi Nogami

C.G Map Designers

 • Makoto Miyanaga
 • Naoki Mori
 • Hiroyasu Kuwabara

Music Composer

 • Kenta Nagata

Sound Programmers

 • Taro Bando
 • Yoji Inagaki

Sampling Voices

Techincal Support

 • Takao Sawano
 • Tsuyoshi Takahashi
 • Hirohito Yada

Progress Management

 • Kimiyoshi Fukui
 • Keizo Kato

Special Thanks

 • Yasuhito Sakai
 • Yoshitaka Nishikawa
 • Hideki Fuji
 • Yusuke Nakano
 • Wataru Yamaguchi
 • Phil Sandhop
 • Super Mario Club
 • Donkey Kong 3-D Model Provided Courtesy of Rare U.K.